Réman Laci bejegyzései

Május 23-24. – istentiszteletek

A vasárnap esti istentiszteletet a gyülekezeti ház udvarán tartjuk, a szombat estit és a vasárnap délelőttit a templomban, online közvetítve.

Körlevél – pünkösdi úrvacsoraosztás

Az Erdélyi Református Egyházkerület Gyülekezeteinek!

„Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”
Ap Csel 2,39

Kedves Lelkipásztor Testvéreim, kedves Gyülekezeti Tagok!

Ebben az évben Isten különös módon hívta fel a figyelmünket arra, hogy minden, ami eddig természetes és magától értetődő volt számunkra, az akár el is vehető tőlünk. Évszázados hagyományokat, szokásokat kellett máról-holnapra elhagynunk, vagy ideiglenesen felfüggesztenünk, úgymint a kézfogást, egymás megölelését, megérintését. Az egyház mindig a közösséget, mint örök emberi létformát tartotta fontosnak és követendőnek. Közösséget Istennel és közösséget egymással, embertársainkkal. Ebben a hármas kötelékben élhet egyedül biztonságban az ember. Ezt a communiót ezen a tavaszon a koronavírus megakadályozta és ezért az egyházunknak rendkívüli módon kellett válaszolnia arra a kihívásra, hogy hogyan maradhatnánk meg a lényegnél, mindamellett, hogy a régi formákat felcseréljük ideiglenesen újakkal. Így külsőleg sok minden megváltozott, de a lényeg, hisszük, hogy megmaradt.

Bekapcsolódva a Kárpát-medencei reformátusok nagycsaládjába, a húsvéti úrvacsoraosztást családi körben éltük meg. Az így megélt egység – hitünk szerint – nem homályosította el az úrvacsora lényegét, magát Krisztust.

Most pünkösdre készülünk és új lehetőséget kaptunk az együttlétre, azáltal, hogy bár korlátozott módon, de a szabadban és testileg is együtt lehetünk, mint gyülekezet. Az együttlét formája sokban változhat a rendeletek miatt, az azonban biztos, hogy a közelgő pünkösdkor a régi formában – ami az egy pohárból való úrvacsorázást jelenti – még biztosan nem élhetünk az úrvacsorai jegyekkel.

Egyházunk vezetősége azt a megoldást találta meg és ajánlja a gyülekezeteknek, hogy minden higiéniai szabály betartása mellett a következőképpen szolgáltassuk ki az úrvacsorát: az Egyházkerület vásárolt nyugatról ötvenezer egyszer használatos, úrvacsorára alkalmas poharat. Ezt szétosztjuk a gyülekezeteknek azon elv szerint, hogy a gyülekezeti tagoknak körülbelül 15 százaléka úrvacsorázik pünkösdkor. Ezt az egyházmegyéknek küldjük el a 2019. év végén jelentett lélekszám szerinti összesítő alapján.

Az úrvacsoraosztás a következőképpen zajlik: figyelembe véve, hogy egyes gyülekezetekben az istentiszteleten résztvevők állni fognak, szükség szerint a délutáni liturgia is használható. Az istentisztelet után a szokásos módon szolgáltatjuk ki az úrvacsorát; ott ahol álló úrvacsora van, előbb a kenyeret, majd pedig a bort, ahol pedig mozgó úrvacsora van szokásban és egy vagy két lelkipásztor szolgál, ott egymást követve vesszük előbb a kenyeret majd utána a bort.

A lelkipásztor minden esetben kesztyűt visel, és azzal osztja ki a kenyeret, a gyülekezeti tagok pedig az egyházfitól átveszik az egyszer használatos poharat, amikor mennek ki úrvacsorázni, amelybe a lelkipásztor egy korty bort tölt és alkalmas igeverset mond; így az egy pohárból való úrvacsorázás ténye is megvalósul. Ezzel a rendhagyó megoldással elhárul minden akadály az úrvacsoraosztásunk elől, megmaradva a lényegnél és betartva azokat az előírásokat, amelyeket a járvány idejére a karhatalom előírt.

Kedves Testvéreim! Az első keresztyén gyülekezet egy nagy megrázkódtatásból született. A Szentlélek mint tűz szállott alá, megragadva az embereket, akik megrendülve tapasztalták, hogy velük valami történt, s többé már nem a régi emberek. Egy nagy próbán mentek át, amely összetörte őket, s ezáltal életük új irányt kapott. Ez volt az a nagy ébredés az első keresztyének életében, amikor hallván a pünkösdi prédikációt, felébredtek, és elindultak a másik ember felé, a többiek felé, akik még nem értették és nem tudták, hogy mi az életük értelme. Bizonyságtételük által sokan megtértek.

Ez legyen a mi, mostani pünkösdi úrvacsoravételünknek is az értelme: megtérni, bizonyságot tenni és új életet kezdeni.

Isten áldását kérve mindannyiotokra, kívánok áldott Pünkösdöt!

Kolozsvár, 2020. május 20.

Kató Béla
püspök

Felhívás húsvéti úrvacsoravételre

Én vagyok az élet kenyere.
Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak.
De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon.
Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.
A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték: Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül?
Jézus így szólt hozzájuk: Bizony, bizony, mondom nektek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek.
Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.
Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital.
Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne.
Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog énáltalam.
Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le; ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké.
Jn 6,48–58

Kedves keresztyén testvéreim!

Az emberiség nagy drámája zajlik most a szemünk előtt. Bármennyire is szeretnénk kimaradni belőle, ez nem lehetséges. Naponta odafordulunk Istenhez, és kérdésekkel ostromoljuk.

Még most, az elején talán saját emberi erőnkben bízva gondoljuk, hogy megoldhatók a dolgok, de lassan mindenki számára világos lesz, hogy Isten kezébe kell letennünk az életünket. Olyan ez, mint a mi megváltásunk is, hogy saját erőből, akaratból nem megy. Jézus Krisztusnak kellett eljönnie, aki egyszer és mindenkorra bemutatta az áldozatát értünk. Ezt azonban nekünk újból és újból át kell élnünk, és áment kell mondanunk rá. Krisztust közel kell engedni magunkhoz. Mindannyiunknak meg kell bizonyosodnunk arról, hogy Krisztus itt van velünk. Az ige mellett az úrvacsora az, ami igazán megerősít minket. Igen ám, de ebben a mostani helyzetben a húsvéti úrvacsoraosztás került veszélybe. De mint mindig, most is beigazolódik, hogy ha Isten becsuk egy ajtót előttünk, kinyit egy ablakot – ha képesek vagyunk meglátni azt.

Így találtam egy megoldást a húsvéti úrvacsoravételünkre. Ezt a megoldást a Magyar Református Egyház mind a tíz egyházkerülete örömmel támogatja.

Húsvét vasárnapján délelőtt 10 órakor a Duna Televízióban református ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás lesz. Ezt az igehirdetést egyházkerületünk Facebook oldalán is nézhetjük 10 óra 10 perctől. Igét hirdet dr. Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke a saját családja körében. Az istentisztelet után a megterített úrasztala mellett úrvacsoráznak. Ebbe kapcsolódunk bele mi is úgy, hogy mindenki odahaza, a saját családi hajlékában megteríti az úrasztalát, majd pedig a TV-n keresztül elhangzó felkérésre valljuk meg bűneinket, teszünk vallást a mi hitünkről, és magunkhoz vesszük az úrvacsorát. Ahol lehetséges, ott a családfő adja a kenyeret és a bort a család többi tagjának, majd pedig ő maga vesz. Aki pedig egyedül van, az maga veheti önmagának.

2020 húsvét

Valami olyasmit fogunk tenni, amit az őskeresztyén gyülekezetek tettek, amikor házanként megtörték a kenyeret, ezt azonban most mégsem magunkban tesszük, hanem a Kárpát-medence, de lehet, hogy az egész világot befogadó templomában lehetünk együtt testvéreinkkel. Most lehet, hogy el fog tűnni minden akadály, külsőség, ami elvonta figyelmünket az igazi bűnbánattól. A templomban nagyon sokszor – látván az előttünk állókat – mindig az ő bűneikre gondoltunk, és sohasem a magunkéra.

Így lehet őszinte és igaz a mi mostani úrvacsoravételünk.

Ebből a csapásból csak úgy tudunk győztesen kijönni, ha őszintén elfogadjuk Isten megváltását, és elkötelezzük magunkat a megújult életre. Így készüljünk hát a mostani húsvétra.

Kató Béla
püspök

forrás: Erdélyi Református Egyházkerület

Hétvégi istentiszteletek (2020. március 21-22)

A szombat és vasárnap délutáni, valamint a vasárnap délelőtti istentiszteleteket jó idő esetén a gyülekezeti ház udvarán tartjuk.

Kedvezőtlen időjárás esetén csak gyülekezet nélkül a templomban tartott istentisztelet YouTube-on való követésére van lehetőség.

Egyetemes imahét – 2020

február 9., vasárnap R. Szabó István Bonus Pastor meghallgatom
február 10., hétfő László Szabolcs plébános Nagyernye meghallgatom
február 11., kedd Szász Attila Nagyernye meghallgatom
február 12., szerda Csalóka Ernő Székelyabod meghallgatom
február 13., csütörtök Stupár Károly Sárpatak meghallgatom
február 14., péntek Veress Róbert Gyula esperes Gernyeszeg  
február 15., szombat Nyíri Hunor Mezőbánd  
február 16., vasárnap
Úrvacsora
Kelemen-Karikás Árpád Szárazajta meghallgatom

A hétköznapi istentiszteleteket nem a templomban, hanem a Gyülekezeti Ház nagytermében tartjuk, az istentiszteletek után pedig szeretetvendégségre kerül sor.

Az imahét perselypénzével Fekete Gizella gyógykezelését támogatjuk.

Az Imahét plakátja itt tekinthető meg.

Evangélizációs sorozat – 2019. október 27-30

Kiút a vallásosságból

Igehirdető: Zsarnai Krisztián, Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség

  1. Alaphelyzet: vallástalanság – vallásosság (Jn 3,1-3)
  2. A nagy kérdés: Kiút, de hogyan (Jn 3,4)
  3. A megoldás – hogyan lehet az enyém? (Jn 3,5-8)
  4. A nagy leleplezés: még nem a tiéd!? (Jn 3,9-15)
  5. Az élet feltétele: vallásosságból az életre! (Jn 3,16-21)