Keresztelés

Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Máté 28,18-20)

keresztelo honlapra

Mi a keresztség?

A keresztség egyszerűen fogalmazva: szövetség Istennel. Annak a jele, hogy Istenhez és az egyházhoz tartozunk. A vízzel való leöntés azt jelképezi, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket a bűneinktől. Ahogyan az, aki vízzel megmosakszik, megtisztul a szennytől, úgy az, aki Krisztusban hisz, megszabadul bűneitől. Gyermekek esetében a szülők és a keresztszülők vállalnak felelősséget Isten előtt, míg egy felnőtt már önként tud vallást tenni hitéről a keresztelés alkalmával.

Gyakorlati tudnivalók

A keresztelést gyülekezeti istentisztelet, lehetőleg a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében végezzük. Keresztszülők a megkeresztelt hitben való nevelése érdekében csak keresztyének lehetnek. A keresztszülők közül legalább egynek (lehetőleg a főkeresztapának és főkeresztanyának) reformátusnak kell lennie.

Gyakorlati tennivalók

Az első teendő az időpont rögzítése. Kérjük, a keresztelés előtt legalább egy hónappal jelezzék szándékukat. Miután felvettük az adatokat (a keresztelési adatlap, tájékozódás végett innen letölthető), otthonukban is meglátogatjuk a keresztelésre bejelentkező családot. Ennek időpontját telefonon beszéljük meg. A keresztség nem csak a család, hanem a gyülekezet “nagy családjának” az ünnepe is. Ezért, kérjük a keresztelőre készülő családot, hogy azt megelőzően – akár csecsemővel is – legalább kétszer vegyen részt az istentiszteleten. Ennek időpontja: vasárnap 11 óra.

A keresztelést az istentisztelet elején végezzük. A lelkész először felolvassa a szereztetési igét (ld. fentebb) és magyarázza azt, utána a gyülekezet és a szülők közösen elmondják az apostoli hitvallást, majd két kérdés hangzik el a szülők és keresztszülők felé, egy pedig a gyülekezet felé. Ezt követi a gyermekért és a szülőkért való imádság, majd a keresztelés aktusa.

Általában a keresztanya szokta tartani a gyermeket. A lelkész a következőket mondja: XY, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, Ámen. A keresztelési szertartást a gyülekezet áldást kérő éneke zárja le. Kérjük, hogy az egész család maradjon bent az istentisztelet végéig! Ha a kisgyermekkel bármi gond van (éhes, nyűgös, álmos, stb.), akkor őt ki lehet hozni a templomból.

A kérdések

1. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba a szent keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e?

A válasz: Akarjuk.

2. Ígéritek-e, hogy e kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e?

A válasz: Ígérjük és fogadjuk.

A lelkész ezután a gyülekezet tagjainak is feltesz egy kérdést:

3. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígéritek-e, fogadjátok-e?

A válasz: Ígérjük és fogadjuk.