Számadó Közgyűlés

Számadó Közgyűlésre gyűlt össze az Erdélyi Református Nőszövetség

Március 8-án, a marosvásárhelyi Gecse utcai gyülekezet házába, majd templomába. A délelőtti munkaülést a nőszövetségi munka gondjainak, feladatainak megbeszélésére szánta az elnökség. Bevezető áhítatot Tatár Anna, szolokmai lelkipásztor, a N.Sz. titkára tartott, a 25. zsoltár 4-5 versei alapján.

Borsos Melinda kerületi elnöknő köszönte az áhítatot, majd köszöntötte n.t. Szegedi László generális direktort, aki megtisztelt a jelenlétével, találkozni akarván velünk, valamint Buzogány Emese kórház lelkésznőt, aki a Református Család szerkesztőségét képviselte.

Megbeszélésre kerültek a következő témák:

1) a Református Család élőbbé tétele, fellendítése, hogy valóban a családok lapja legyen, pozitív életérzést sugalljon a családoknak. A szerkesztőség kéri, hogy többen írjanak a lapba. Jó tollú nőtestvérektől történeteket is várnak. Kapcsoljanak be képzőművészeket is a munkába és lendítsék fel a lap képi anyagát. Meg kívánják erősíteni a családokat. Bármilyen javaslatot nyitottan fogadnak. Molnár Helén, a N.Sz. alelnöke, sajószentandrási lelkipásztor, hozzászólásában kérte, hogy legyenek a lapban interjúk, keressenek fel idősebb testvéreket, beszélgessenek el velük. Meg kell keresni a megyékben azokat a személyeket, akik ezt a munkát elvégeznék. – legyen életszaga az újságnak. Írjanak általában a családról, gyermekfoglalkozásokról. Régebb voltak kötésminták, hímzés-varrás minták. Most az iskolában se tanítják a varrást kézimunka órán, csak papírt vágnak és ragasztanak, de vissza lehetne hozni a varrogatást is a lapba. Tóth Anna, Székelyföldi régiós elnöknő, kérte, hogy legyen benne lelkigondozói rovat. Eddig felmerült kérdéseket lehet megválaszolni – valós vagy sugallt kérdést. Molnár Helén hozzátette, hogy tanítani kell az asszonyokat, hogyan látogassanak beteget. Dolgozzanak fel egészségi problémákat.

2) Mivel felvetődött egy imádságos könyv kiadása. Borsos Melinda tájékoztatott arról, hogy a szűkebb vezetéssel már beszélgettek egy lelkésznők által megírandó imakönyvről. Molnár Helén vállalná, hogy az egyes megyék lelkésznőivel összeállítson imákat.

3) Borbándi Erika, a Dél-Erdélyi régió elnöknője, felvetette a régiók átszervezését. Az ő régiójuk túl nagy. A nagy távolságok miatt egy-egy konferenciára nagy messzeségből nem érnek el az asszonyok, ezért nem vesznek részt. Közelebb lenne Sepsiszentgyörgyhöz Brassó. Maradhatna csak Enyed és Hunyad együtt A másik gond az, hogyan vonja be az asszonyokat a munkába, szervezeti keretek között, vagy csak úgy szabadon? Nem mindenki akar Nőszövetséghez tartozni, de dolgoznak a gyülekezetekben az asszonyok.

4) Meg kell határozni a N.Sz. célját, misszióját, mondta Borsos Melinda és fontosnak tartotta a szervezti munkát, a Nőszövetség úgy képviselje ezt, mint szövetség.

N.t. Szegedi László szót kért kifejtve véleményét az eddigiekről. Mindenek előtt köszöntött minden nőt és nők napja alkalmával hozott mindenkinek ajándékba egy könyvet és egy szál virágot – kifejezve ez által háláját a női munka iránt. A nőszövetségi munkát fontosnak tartja. Jézus parancsolta: „menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket” – ez a nőknek is szól. A mostani kerületi vezetőség fontosnak tarja a Nőszövetséget. Az eddigi vezetés, főként a férfi lelkipásztorok némelykor mogorván viszonyultak a női kezdeményezésekhez. Elnézést kér ezért, főként a vajdahunyadi papszenteléskor történt méltánytalan mellőzésért.

Örömmel akar segítséget nyújtani a Református Családnak. A honlapra felvezetik nagyon is megjelenítve, sőt a többi kiadványt is, mint a Mária és Mártát, és az összes ehhez hasonló kiadványt. A rádióban, az Agnusban is hangot kell kapnia a nőszövetségi munkának. Kéri, hogy eddigi hang- és kép-anyagainkat mind küldjük fel a Nőszövetség vezetőségének.

A család ma nagy veszélyben van. A református egyház létre kell, hogy hozzon utazó családterapeuta szolgálatot. Már van mediátori intézmény az egyházban megelőzni a konfliktusokat. A lap számára ötletként ajánlja zsánerképek felmutatását. A nagy Brassói egyházmegyében a nők voltak azok, akik megtartották a családot is, az egyházat is. Meg kell hívni ezeket az asszonyokat, akik fenntartották szórványkörülmények között a református egyházat. Találjanak ki valamilyen oklevélfélét és jutalmazzák meg ezeket a szórványbeli nőtestvéreket. Vegyes házasságban élő magyar nőkről nem mondott le egyházunk. Fogadjanak örökbe bizonyos lapszámokat és ingyen juttassák el ezekhez a nőkhöz.

Nézzék meg a szomszéd egyházak női kiadványait, például az unitáriusokét és tanuljanak tőlük. Reklámozzák lapjaikat az Üzenet hasábjain, sőt világi újságokban is. Mutassák be a nagy családokat. Demográfiai probléma, hogy elfogyunk. Évente 5600 fővel csökken a református egyház. Baj van a családképpel, amit az iskola ad. Arra biztat, hogy tanulj, valósítsd meg önmagadat. Ha két diploma után, 30 éves korban házasodnak, akkor már nincs lehetőség többre, mint két gyerekre. Keressék meg Adorjáni Lászlót és az Agnus rádióban is legyen reklámozva a Református Család lap.

Az imádságos könyvvel kapcsolatban, adjanak ki képeslapot is imádsággal rajta. A nők valóban gazdag lelkivilágúak, de azért kérem tegyenek be az imádságos könyvbe egy imát a férfiakért is.

Böjti időszakban naponta mondjanak imát a Kárpát-medencei egyházkerületekért, rendre. Ugyanígy, lehet az Agnusban imát mondatni azért, hogy szórványbeliek eljussanak a konferenciákra. A Dél-Erdélyi régió maradjon csak meg ahogy van, mert a szórványbelieknek együtt kell lenniük a többséggel, velük egy nyelvet beszélnek. Nem is gondolják, hogy milyen fontos számukra a befogadás. Lelki töltetet kap ilyenkor a szórványbeli nőtestvér. Gyűjtsünk pénzt az utazásukra. Ők készek korán felkelni, hosszú útra kelni, csak, hogy elérhessenek.

Szünet után folytatódtak a témák:

5) Borsos Melinda  beszámolt arról, hogy az elnökség felvette a kapcsolatot a püspök úrral. Ő biztosított a támogatásával minden téren, mi pedig kijelentettük, hogy részt kívánunk venni az egyház életében. A kerület felajánlja a N.Sz.-nek a 2006-ban visszakapott és egyházi tulajdonba került bonyhai Bethlen kastélyt és birtokot, ha a N.SZ. működtetni tudná. Olyan programokat kell kitalálni, amelyek hasznára lennének a közösségnek.

Bemutató következett a kastélyról. Molnár Helén összeállítását láttuk: térkép, történeti adatok, a kastély különböző formái különböző korokban történt átépítések hatására, kőtáblák, kastélybelsők, hozzáépített szárny.

Fehérvári Bálint, bonyhai lelkipásztor beszélt Bonyháról és a Nőszövetségről. Bethlen Ádámné Judit asszony volt a 20-as években az első elnöke a N.Sz.-nek. A mostani Nőszövetség felvette az Árva Bethlen Kata nevet, mivel ott született Bonyhán. 2010-ben a püspökség kijavíttatta a tetőt és lezáratta az ajtókat, ablakokat. A gyülekezet örülne, ha a N.Sz. átvenné a kastélyt. A helyreállítási munkákhoz pénzzel nem tudnak hozzájárulni, de munkával igen.

N.t. Szegedi László ismertette a kastéllyal és birtokkal kapcsolatos teendőket, problémákat és ötleteket adott a helyreállítás utáni felhasználásról, úgy mint konferenciák, továbbképzők tartása, szakiskola működtetése, bántalmazott nők, anyák otthona.

Finom ebédet fogyaszthattunk el kellemes asztaltársaságban a Bolyai/református kollégium iskola konviktusán.

Délután következett a tulajdonképpeni Közgyűlés a kistemplomban, amely áhítattal vette kezdetét. Áhítatot tartott N.t. Szegedi László Lk. 8,43-44 alapján.

A Közgyűlés határozatot fogadott el a következő kérdésekben:

  • elfogadta az elnöknő által előadott beszámolót a Nőszövetség előző évi munkájáról
  • elfogadja/kérvényezi a kerülettől a Bonyhai kastély átadását a Nőszövetségnek
  • jóváhagyja az imádságos könyv kiadását, valamint
  • téglajegyek kiadását a Bonyhai kastély renoválása végett, imával
  • a Ref. Család lapnak kell megyei kapcsolatembere legyen Május végéig le kell jelenteni az elnökségnek a megyei kapcsolat emberek nevét
  • Kijelölték a régiós konferenciák időpontját és színhelyét
  • Közép-Erdélyi régió április 20-án Maroskeresztúron fogja tartani az elmaradt tavalyi konferenciát, Székelyföldi régió nem tudja pontosan, de Kézdivásárhelyen lesz szeptember végén vagy október elején – a házigazdák igénye szerint, Észak-Erdélyi régió szeptember első felében
  • A Dél-Erdélyi régió marad úgy, ahogy van, de küldjön meghívót a Székelyföldi- a Közép-Erdélyi régió Brassónak..
  • Elfogadták Ferencz Enikő pénztáros pénzügyi jelentését és megállapítást nyert, hogy a Nőszövetség hozzájárulása a kerületi alaphoz továbbra is 20-50 lej, de nagyon sok egyházközség nem fizette ki a minimális összeget sem.

Az elnöknő megállapította, hogy rendkívül kevés Nőszövetség küldte vissza a felmérő lapot, így nem lehetett olyan közös programot kialakítani, amelyet az egyházkerület is beépített volna a magáéba. Kifejezésre jutott, hogy a Nőszövetség feladata és célja az evangélizáció, a misszió, embereket vezetni Jézushoz. Diakóniai és kulturális tevékenységeink mellett ne felejtsük el ezt az elsődleges célt, amelyért kezdetben megalakult az Erdélyi Református Nőszövetség.

Csáki Józsefné,
kerületi jegyző