Presbiterválasztás – Választási útmutató

2017. december 31.én lejár a megbizatása az egyházközségünk főgondnokának, gondnokának pótpresbitereinek valamint a presbiterek fele részének. Ezért ahogy a szószékről is kihirdettetett december 17-én 12 órától prebiterválasztási közgyülésre kerül sor gyülekezetünkben.

A 2012-2017 ciklus presbiterei akiknek lejár a megbizatásuk, a következők:
Berecki Sándor
Csata Kovács Edit
Demeter Károly
Fábián Edit
Fábián János
Gergely Berta
Gombos János
Graur Moldován Anna
Horváth Irén
Kozma István
Lakatos Mihály
Makkai Sándor
Pálffy Előd
Simonfi Sándor
Szántó János
Szántó József
Szász Pál
Szőcs Adorjáni Attila
Urunk gazdag áldását kérjük szolgálatukra és életükre.

A presbiterek száma 36 volt és a presbitérium határozatával, a következő 2020-as tisztújítás után 28-ra fog csökkenni, két lépcsősen.

A következő három évben 2018-2020, presbitereink száma 32 lesz, és 8 pótpresbiter. A jelenlegi 2015-2020 ciklusnak 18 presbitere van, a most választandó 2018-2023 ciklusban 14 presbitere lesz egyházközségünknek.

A presbitériumnak tagjai még hivatalból, önálló lelkipásztoraink, Lakatos Péter parókus lelkész és Fekete Márton lelkész.

A gondnokot és főgondnokot a presbitérium a maga kebeléből választja meg, titkos szavazással, rendes presbiteri gyűlésen.

A pótpresbiterek száma a rendes presbiterek számának ¼-e lehet. A pótpresbiterek csak tanácskozási joggal vehetnek részt a presbiteri gyűléseken, szavazati joggal nem rendelkeznek.

A presbitereket 6 évre, a főgondnokot, gondnokot és pótpresbitereket 3 évre választják, titkos szavazással. Ciklusuk lejárta után újra választhatók.

A presbiterválasztás időpontját és helyszínét két előző vasárnap a szószékről ki kell hirdetni.

A jelölést a presbitérium által kijelölt bizottság (jelölőbizottság) végzi, mely azokból a presbiterekből tevődik össze, kinek mandátuma csak 3 év múlva jár le. Gyülekezeti tagok is jelölhetnek presbitereket, ha ez irányú kérésüket a választások előtt irásban benyújtják a presbitériumhoz. A jelőltek névsorát a hirdetések rendjén közzé kell tenni a gyülekezetben. Csak az a jelölt kerülhet fel a szavazólapra, aki jelöltetéséhez előzetesen hozzájárult és szerepel a választók névjegyzékében.

Az új jelöltek (akik nem töltöttek be presbiteri tisztséget és 1972 előtt születtek) nyilatkozatot kel letegyenek, zárt borítékban, arról, hogy nem működtek együtt a volt kommunista titkosszolgálattal. A borítékot megválasztásuk után fel kel bontani és ellenőrizni. A hamisan nyilatkozót fel kel menteni a presbiteri tisztség alól, és helyébe be kel hívni a soron következő legtöbb szavazatot kapott jelöltet.

A szavazólapokat az elnökség állítja össze, akár egy-két presbiter segítségével. A sorrendet a szavazólapon az elnyert jelőlések száma dönti el. Jelölésegyenlőség esetén sorshuzást kell alkalmazni.
Csak presbiterválasztó szavazólapot kel készíteni. Az elnyert szavazatok száma dönti el, hogy ki lesz presbiter és ki lesz pótbresbiter.

Választási (szavazati) joggal rendelkeznek mindazok, akik szerepelnek az egyházközség hitelesített választói névjegyzékében. A névjegyzékben szerepelnek azok a személyek akik a 18 évüket betöltötték, közteherviselési kötelezettségüknek előző évi (2016) december 31-ig esedékes összegét a névjegyzék összeállításáig befizették. Lásd Kánon 37 és 12 §-ai.

Az egyházközségi tisztújítások menetét a Kánon 2006. évi 1. jogszabály 40-47 §-ai szabályozzák.

“40. §. A lelkipásztort, a kántort és a presbitereket az egyházközség választásra jogosult tagjai választják; a főgondnokot és a gondnokot a presbitérium titkos szavazással választja; a többi egyházközségi alkalmazottat a presbitérium alkalmazza és bocsátja el.
41. §. Az egyházközségi főgondnok, gondnok, presbiterek és pótpresbiterek tisztségének betöltésére minden három évben választást kell tartani, figyelembe véve a 42. §. előírásait.
A választás helyét és idejét az egyházközség alakulásakor, valamint a presbitérium feloszlatása esetén az esperes, máskor a presbitérium tűzi ki, s a választást megelőzően két vasárnapon, istentisztelet alkalmával a hirdetések rendjén, illetve a helyben szokásos más módon is közhírré teszi, egyszersmind a választás vezetésére egy vagy több bizottságot nevez ki.
42. §. A presbiterek szolgálati ideje 6 év, oly módon azonban, hogy fele részük 3 évenként kilép. Az első választás alkalmával a kilépőket sorshúzás útján kell meghatározni. Később mindig azoknak a helye üresedik meg, akik a hatévi szolgálati időt kitöltötték.
Az egyházközségi főgondnokot, gondnokot és pótpresbitereket 3 évre választják. A pótpresbiterek száma a presbitérium létszámának egynegyede.
43. §. A presbiterek, főgondnokok, gondnokok és pótpresbiterek ciklusuk lejárta után újraválaszthatók.
44. §. Annak a helyébe, aki a 3 évenként tartandó rendszeres választások közötti idő alatt presbiteri tisztségét elveszíti, más egyházközségbe költözik, lemond vagy meghal, az elnökség a pótpresbiterek közül a sorrendben következőt hívja be szolgálatra. A pótpresbiterek közül behívott presbiter szolgálati ideje addig tart, ameddig azé tartott volna, akinek helyére lépett. A presbitériumnak a presbiteri tiszt megüresedését kimondó határozata ellen az Egyházmegyei Tanácshoz, a pótpresbiter behívása ellen a presbitériumhoz lehet fellebbezni.
45. §. A választás istentisztelettel kezdődik, és ettől számítva legkésőbb 4 órán belül befejeződik. A választás vezetéséről a választási bizottság kiküldésével az első alakuláskor és a presbitérium feloszlatása esetén az esperes, máskor a presbitérium rendelkezik. A szabályszerűen meghirdetett választói közgyűlés az arra jogosult megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A választás titkos szavazással, a szavazók neveinek nyilvános feljegyzése mellett, szavazólapokkal történik.
46. §. A szavazás lejártával a közgyűlés elnöke összesíti és kihirdeti a választás eredményét. A választásról jegyzőkönyvet vezetnek.
Az egyházközség megválasztott főgondnokának, gondnokának, presbitereinek névsorát a lelkész a jogerőre emelkedést követő vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében kihirdeti. A megválasztottak a gyülekezet színe előtt ünnepélyes esküt tesznek.
47. §. Ha a választás ellen az egyházközség választásra jogosult tagja közül valaki panasszal él, és ha a választási jegyzőkönyvből kitűnik, hogy a választás törvényellenesen folyt le, vagyis:
a) a választásra kitűzött napot megelőzően két vasárnap nem hirdették ki;
b) a szavazás nem az érvényes választói névjegyzék alapján történt;
c) a szavazás nem volt titkos,
az egyházmegye elnöksége a választást megsemmisíti és 15 napi határidővel új választást rendel el.
A választási eljárás vagy valamelyik presbiter megválasztása elleni fellebbezés a választás napját követő 15 nap alatt adható be a presbitérium lelkész-elnökéhez, aki azt a legközelebbi rendkívüli ülés elé terjeszti, és a presbitérium esetleges észrevételeivel együtt 8 napon belül az espereshez juttatja. A fellebbezésről az Egyházmegyei Tanács dönt.”

„37. §. A presbitérium minden évben választói névjegyzéket állít össze, amelyet a lelkészi hivatal két egyező példányban készít el az Igazgatótanács rendelkezései szerint.
A választói névjegyzékbe mindazokat fel kell venni, akik a 12a. § értelmében erre jogosultak, és a közteherviselési kötelezettségüknek előző évi december 31-ig esedékes összegét a névjegyzék összeállításáig befizetik.”

„12. §. Az egyháztagok jogai:
a) egyházközségi választói és választhatósági jog minden olyan konfirmált és 18. évét betöltött egyháztagot megillet, aki az egyházi közteherviselésben részt vesz, kivéve, ha a Kánon a továbbiakban másképp nem rendelkezik;”