Húsvéti pásztorlevél 2014

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: „Láttuk az Urat.” Ő azonban ezt mondta nekik: „Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.” Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: „Békesség néktek!” Azután így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.” Tamás pedig így felelt: „Én Uram, és én Istenem!” Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.”
(János 20,19-21.24-29)

 

Kedves Testvéreink!
A húsvét közeledtével ismét levélben keresünk meg benneteket, hogy áldott ünnepet kívánjunk és ismertessük a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó szolgálatokat.
Ez az időszak ismét lehetőséget nyújt arra, hogy naponkénti gondjainkat és feladatainkat egy kicsit félretéve, megpróbáljunk azzal is foglalkozni, amire sokszor nem tudunk időt szakítani: a lelkünkkel. A húsvétot megelőző virágvasárnap, majd a nagyhét jó alkalom arra, hogy a kitakarított és rendbetett lakás mellett megtisztult belsővel is készüljünk az ünnepre. Most is szeretettel hívunk benneteket a nagyhét és a húsvét istentiszteleteire. „Boldogok, akik nem látnak és [mégis] hisznek.” – mondta Jézus Tamásnak. Éljünk a hit megerősítését és táplálását segítő alkalmakkal és tapasztaljuk meg azt a boldogságot, amelyet Jézus Krisztus nekünk is ígér.
Kívánjuk, hogy a húsvét alkalmával érezzétek meg az Istennel és az egymással való közösség melegét és áldásait, és találjátok meg az igazi békességet és örömöt.
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott, békés húsvétot gyülekezetünk minden tagjának és szeretteiknek!

Lakatos Péter
parókus lelkipásztor

László Sándor
főgondnok

Marosvásárhely, 2014. április 8.

 

A húsvéti ünnepkör szolgálatainak rendje

április 13
Virágvasárnap
11óra Istentisztelet
Orgonahangverseny: Molnár Tünde orgonaművész
19 óra Istentisztelet
április 14-19
Nagyhét
19 óra Nagyheti bűnbánati istentiszteletek
április 18
Nagypéntek
11 óra Istentisztelet
19 óra Passió-istentisztelet és ünnepély
április 20
Húsvét I. napja
9 óra Istentisztelet és úrvacsora
11 óra Istentisztelet és úrvacsora
19 óra Istentisztelet és úrvacsora
április 21
Húsvét II. napja
11 óra Istentisztelet
19 óra Istentisztelet
április 22
Húsvét III. napja
11 óra Istentisztelet
19 óra Istentisztelet
Március 31. (vasárnap)
Húsvét I. napja
9.00 óra Istentisztelet és úrvacsora
11.00 óra Istentisztelet és úrvacsora
18.00 óra Istentisztelet és úrvacsora

Húsvét alkalmával Csalóka Ernő, III. éves teológiai hallgató lesz gyülekezetünk legátusa.* Kérjük testvéreinket, hogy adományaikkal támogassák őt tanulmányainak folytatásában.


*Legáció – (legatio = követség, kiküldetés), a magyar ref. és unit. egyháznak az intézménye, mely szerint kollégiumaik és némely középiskoláik a három fő ünnepre prédikálni küldik nagyobb növendékeiket az egyes egyházakba, melyektől különböző összegű segélyekben részesülnek az illetők. Keletkezése a XVI. századra vihető vissza, de a XVII. század első felében már éppen nagyon el volt terjedve. Erdélyben a Gyulafehérvárt elhelyezett sárospatakiak honosították meg. A Helytartótanács tilalma folytán 1759-től 1776-ig és 1784-től 1790-ig nem volt gyakorlatban, de a II. Lipót uralkodása óta ismét állandóan életben van. A legátus nyomtatott pátenseket, libellusokat (Erdélyben: conceptus) visz magával, melyek a tanintézet részéről az egyházakhoz és tagjaikhoz intézett üdvözletet tartalmazzák. (Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon)