Együtt… Hirdetjük az evangéliumot

Igét hirdet Lakatos Péter, Gecse utcai lelkipásztor

Lukács 4,14-21 és Ézsaiás 61,1-4

Együtt kell hirdetni az evangéliumot – ez a mai nap témája.

A kanadai keresztyén testvérek állították össze az imahét programját és meghatározták minden estére, hogy mit kell együtt, egységben tenniük a keresztyéneknek. A felolvasott két igeszakasz, a mára kijelöltek közül való. Személyesen szól a mi kistemplomi gyülekezetünkhöz. Hogyan lehet ezeknek eleget tenni a mai világban?

Ézsaiás próféta 500 évvel Krisztus születése előtt mondja a Babilonból hazatérteknek. Hetvenévi fogság után, az ott született utódok, az unokák dédunokák térhettek haza. Nekik szólt az üzenet. Az eddigi próféciák csak részben teljesedtek. Akik hazatértek, romokban találták az országot. Gyötrelmes az újrakezdés. Ézsaiás nekik mondja, hogy hirdetni kell az örömöt, a reményt.

Jézus Názáretben kikeresi ezt a fejezetet Ézsaiás prófétánál, felolvassa és magára vonatkoztatja. Szóról szóra azért nem talál, mert ez már fordítás, mégpedig az akkor használt arámi nyelvre. Milyen fajta emberekhez szólt ott? Egészen negatív a jelentése: vakokról, szegényekről, nyomorultakról, foglyokról, megkínzottakról szól. Nyomorúságban, válságban lévőkhöz szól. Ez lehet anyagi, erkölcsi, hitbeli válság, sőt összefonódik e három. Melyik az ok, melyik az okozat nem tudjuk. Ma is ilyen helyzetben lévőkhöz kell szólnunk.

Az Úr Lelke nyugszik rajtam, felkent, hogy hirdessem az örömhírt. Ki beszél és kikhez szól? Eredetileg egy ismeretlen próféta mondta, de hozzácsatolták Ézsaiás könyvéhez. Ezt Jézus olvassa fel a názáreti zsinagógában. Az üzenet kívülről, Istentől jön. Beleérkezik a válsággal teli világba – szegények, megkínzottak, vakok számára. Isten felől erők, áldások érkeznek, amelyek megváltoztatják az életet, erősítenek, vigasztalnak.

Elküldött, hogy örömöt hirdessek az alázatosaknak. Kiknek? Akik éhezik és szomjazzák Isten üzenetét. Az emberek között van olyan kategória, amelyiknek feláll a hátán a szőr, habzik a szája, ha Istenről, egyházról hall. Ez ostobaság, ezzel nem kell foglalkozni – mondják. Értük nem tehetünk mást, csak imádkoznunk kell, hogy megváltozzanak, Isten szavát befogadják.

A másik csoport elismeri azt, amit az egyház tesz, jó és okos dolognak tarja, esetleg még támogatja is anyagilag, de azt mondja, hogy nem értem kell tennie. Nekem erre nincs szükségem. Foglalkozzék az egyház a szerencsétlenekkel. Mit mond a Lélek a laodiceai gyülekezetnek a Jelenések könyvében? „Gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, hogy ne lássék a szégyenletes mezítelenséged, és végy gyógyító, irt, hogy bekend a szemed és láss.” Ma is sokan így gondolkoznak: gazdag vagyok, sikeres és nyugodt, nincs szükségem semmire.

Hozzánk szól az evangélium. Hirdessük egymásnak, mert szükségünk van Isten szavára. Szükséges, hogy nyitottak, befogadók legyünk rá, hogy belénk áramoljanak az isteni erők.

Hirdetem az Úr kegyelmes esztendejét, a bosszúállás napját – olvastuk. Figyelj az arányokra: az év 365 napból áll, a bosszúállás, a harag csak egy napig tart. Pillanatnyi harag, de egész életre szóló kegyelem. Isten jósága, türelme sokkal gazdagabb, mint gondolnánk. Sokan csak a haragvó, morcos Istent látják. Az arányt nem szabad eltéveszteni, mert elveszítjük az örömhírt. Az ítélkező, törvényeskedő keresztyének fárasztók. Nekünk az örömöt kell átadnunk. Azonban a ló túlsó oldalára sem szabad átesnünk, mert bár a kegyelem ingyen van, de nem olcsó. Drága árat fizetett érte megváltó Jézusunk.

Együtt kell hirdetnünk az evangéliumot. Péter és János így tettek. Amikor megfenyegették őket a Nagy Tanács előtt, hogy hallgassanak Jézusról, akkor azt válaszolták, hogy nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és tapasztaltunk. A bizonyságtétel belső kényszere hálából fakad. Belső kényszer, hogy hirdessük, amit Krisztus ránk bízott. E gyülekezet tagjai együtt engedelmeskedjenek Jézus parancsának. Ámen.